Politika QISMS v období 2020 - 2024

Zájmem společnosti Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. je soustavné a nerušené dosahování strategických a ekonomických cílů. Pro udržení a zlepšení získané pozice
na tuzemském trhu společnost zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém řízení kvality (QMS), a bezpečnosti informací (ISMS) ve shodě s mezinárodními standardy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014.

 Naším hlavním cílem je v maximální míře zbavit zákazníka starostí souvisejících se sběrem a zpracováním dat. Vhodnou prezentací zpracovaných dat umožnit jejich kvalitní vyhodnocování. Veškeré služby realizujeme nejenom s ohledem na jejich přesnost a správnost, ale také na jejich včasnost. Maximální důraz je kladen na bezpečnost dat našich klientů, na kvalitu a rychlost poskytovaných služeb.

 Předpokladem úspěchu společnosti jsou kvalitní a spokojení zaměstnanci. Proto podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti. Zvyšováním odborné úrovně zaměstnanců dosahujeme odpovídající kvality našich služeb.

 Každý zaměstnanec se svým úsilím musí zapojit do všech procesů neustálého zlepšování tím, že bude plnit své úkoly v souladu s platnými směrnicemi a postupy, bude svou činnost orientovat na vysokou kvalitu práce a na uplatnění stanovených cílů firmy v této oblasti.

 Trvalá pozornost je věnována racionalizaci a zdokonalování integrovaného systému řízení tak, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů a tím byly zabezpečeny kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.

 Zajištění bezpečnosti informací patří mezi hlavní cíle společnosti a realizuje se přiměřenými a odpovídajícími opatřeními, která chrání informační aktiva našich zákazníků a partnerů. Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací v rámci společnosti jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být respektovány. Zajišťujeme ochranu informací na potřebné úrovni
z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

 Bezpečnost je realizována tak, aby nebránila společnosti v dosahování jejích cílů a zároveň, aby náklady na bezpečnost byly v relaci s významem a hodnotou zajišťované aktivity.

 Úroveň bezpečnosti je nastavována přiměřeně bezpečnostním rizikům. Rizika se hodnotí z hlediska vlivu na dosahování cílů společnosti, dodržení úrovně poskytovaných služeb ze smluvních ujednání a z hlediska možných finančních a jiných dopadů na společnost.

 Systém řízení je podroben monitorování, vyhodnocování stavu kvality a bezpečnosti a zavádění adekvátních nápravných opatření.

 Vedení společnosti se zavazuje poskytovat přiměřené zdroje a vytvářet podmínky pro splnění cílů a uvedených zásad. Od každého zaměstnance očekává důsledné dodržování postupů stanovených dokumentací, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.


V Nové Pace dne 8. 1. 2020

doc. Ing. František Podzimek, CSc.
PaedDr. Dagmar Podzimková
jednatelé společnosti